Mi教練話你知乜嘢係食物添加劑

【Mi教練話你知乜嘢係食物添加劑】
隨着人口密度日漸上升,我哋對食物嘅需求越來越多,而工廠出產嘅食物已經成為咗我哋嘅主要食糧之一,究竟我哋食工廠出產嘅食物之前有啲咩要注意呢?乜嘢係食物添加劑呢?